Algemene voorwaarden 23/24

Artikel 1 Algemeen

 • 1.1 Dansschool Dance Action is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50958488
 • 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van dansschool Dance Action, hierna te noemen eigenaar, en de afnemer van de cursus, hierna te noemen cursist.
 • 1.3 Cursusjaar bij dansschool Dance Action loopt van 1 september 2024 tot 1 juli 2025.


Artikel 2 Inschrijvingen en opzeggingen

 • 2.1 Aanmelding voor een danscursus kan uitsluitend door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier.
 • 2.2 Bij aanmelding wordt er ingeschreven voor een jaarcursus en kan er niet tussentijds worden opgezegd.
 • 2.3 Volwassen cursussen hebben een opzegtermijn van 3 maanden (1 kwartaal)
 • 2.4 Bij aanmelding gaat cursist akkoord met aangegeven eenmalige inschrijfkosten. Cursisten die reeds lid zijn betalen geen inschrijfgeld.
 • 2.5 Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen.
 • 2.6 Opzegging kan doormiddel van brief te sturen naar: Dansschool Dance Action, Kantorshoeve 38, 5258 PZ Berlicum of doormiddel van een mail naar [email protected] o.v.v. Opzegging lidmaatschap. Dit dient voor 1 juli elk jaar binnen te zijn, anders is cursist verplicht om nog 1 kwartaal cursusgeld te voldoen van het aankomende seizoen.


Artikel 3 Betalingen, annulering, restitutie

 • 3.1 Nieuwe cursisten zijn verplicht de eenmalige inschrijfkosten te betalen zoals beschreven in artikel 2.3.
 • 3.2 Cursusgeld dient eenmalig of maandelijks (11 maanden) geïnd te worden via automatische incasso. Betaling dient telkens te geschieden in de laatste week van de maand voor de aankomende maand.
 • 3.3 Cursist schrijft in voor een duur van de gehele cursus en dient daarom ook bij afwezigheid het gehele cursus/lesgeld te voldoen aan dansschool Dance Action.
 • 3.4 In geval van onvoorziene gebeurtenissen waarvan dansschool Dance Action niet debet is zoals; schade aan het bedrijf en of goederen, het niet hebben of krijgen van toegang tot het bedrijf om bekende of onbekende redenen, gezondheidsrisico's in het algemeen, een door de overheid opgelegde sluiting, rampen en of vanwege veiligheidsredenen is dansschool Dance Action niet gehouden aan het voortzetten of inhalen van gemiste lessen. Ook zal er geen restitutie van lesgelden mogelijk zijn.
 • 3.5 In zeer bijzondere gevallen wordt ontheffing van betaling en/of restitutie van cursusgeld verleend. Men moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een langdurige ziekte of een verhuizing . Een verzoek kunt u schriftelijk indienen bij dansschool Dance Action.
 • 3.6 Dansschool Dance Action is gemachtigd om bij ongeïnde incasso wegens administratieve redenen op uw rekening € 5,00 in rekening te brengen.
 • 3.7 Dansschool Dance Action heeft het recht op de prijzen naar verloop van ieder seizoen te wijzigen.
 • 3.8 Cursusgelden zijn exclusief kosten van aanschaf danskleding, schoeisel.


Artikel 4 Aansprakelijkheid

 • 4.1 Dansschool Dance Action is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de dansschool. Dansschool Dance Action stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) opgelopen tijdens de lessen. Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de dansschool en het verblijf in en rondom het pand van dansschool Dance Action geschiedt geheel voor eigen risico.


Artikel 5 Plaatsing

 • 5.1 Plaatsing van cursisten geschiedt in volgorde van inschrijving.
 • 5.2 Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op een wachtlijst gezet.
 • 5.3 Tussentijdse plaatsing van cursist is mogelijk, dit wordt per geval bekeken.
 • 5.4 Dansschool Dance Action behoudt zich het recht voor een cursist met opgave van redenen, de toegang tot een cursus te weigeren of te ontzeggen


Artikel 6 Rooster/ Lessen

 • 6.1 Dansschool Dance Action behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusrooster.
 • 6.2.1 Dansschool Dance Action probeert bij ziekte en/of onvoorziene afwezigheid van een docent altijd een inval docent te regelen
 • 6.2.2 Dansschool Dance Action probeert bij een gecancelde les een inhaalmoment te vinden maar kan dit niet altijd garanderen. 
 • 6.2.3 Bij een gecancelde les mag een leerling in overleg een inhaalles nemen binnen het lesrooster in een andere dansstijl.


Artikel 7 Vakanties

 • 7.1 Dansschool Dance Action geeft geen lessen gedurende de schoolvakanties. Het vakantierooster staat vermeld op de website van dansschool Dance Action.


Artikel 8 Onvoorzien

 • 8.1 In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien zijn beslist dansschool Dance Action hierover.


Dansschool Dance Action behoudt zich het recht tot wijzigingen binnen de algemene voorwaarden.